Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Meslek Odaları Susturulamaz

3

 

 

Mimarlar Odası olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 24.12.2014 tarihinde hukuksuz “TMMOB ve ilgili Odalar üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlaması üzerine görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşmıştık. Ardından Bakanlık adına 25.12.2014 tarihinde bu “Tebliğ” ile ilgili bir basın açıklaması yapılması üzerine;   “hukuk ve kamu yönetimi anlayışı ile bağdaşmayan” bu girişim hakkındaki görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluğu doğmuştur.

Yaptığı düzenlemenin hukuki dayanağının olmadığının farkında olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında; ikincil mevzuatı düzenlemesinin görevi ve sorumluluğu olduğunu belirtme ihtiyacı duyulmaktadır. Bakanlık bununla yetinmeyerek şimdi de Oda yöneticilerini hedef alan basın açıklamalarıyla 12 yıllık AKP İktidarları döneminde sistemli bir şekilde uyguladıkları “itibarsızlaştırma” yöntemlerine başvurmakta ve kamuoyunu ikna etme çabasına girişmektedir.

Bu açıklama nasıl bir “kamu yönetimi” anlayışı ile muhatap olduğumuzu sergilemesi bakımından ibret vericidir. Bir düzenlemeye yönelik eleştiriyi "kişilik haklarını ihlal edici beyanatlar" olarak niteleyen Bakanlığın kişiselleştirilmiş bir yönetim anlayışına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Devleti temsil eden bir merkezi idarenin bu anlayışla hareket etmesi “hukuk ve demokrasi” adına derin kaygılar yaratmaktadır.

Öte yandan Bakanlık, kendisine kanunla verilmiş görev ve sorumlulukları "etkin ve tarafsız" bir şekilde yerine getirmek için tebliğ çıkardığını belirtmektedir. Yasaların belirlediği durumlarda ve yasaların çizdiği sınırlar içinde kullanılabilecek bir yetkiyi hiçbir “hukuki dayanağı olmayan tebliğlerle” kullanmaya kalkan Bakanlığın nasıl bir görev ve sorumluktan bahsettiği anlaşılamamaktadır.

Bir an için kanunla verilen bir görevi yerine getirdiği kabul edilse dahi, ayrı bir kamu tüzel kişisi olan Meslek Odasının faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren bir tebliğ hazırlarken görüş almak üzere davet etme ihtiyacı dahi duymayan bu yönetim anlayışının “üslup ve saygıdan” söz etmesi ise son derece şaşırtıcıdır.

Bakanlık, asli görevlerini bir yana bırakarak Ülkemizde acımasız “yağma ve rant politikalarını” gerçekleştirmek için önünde engel olarak görülen TMMOB ve Meslek Odalarını “etkisizleştirme” çalışmalarını sürdürürken; aynı amaç doğrultusunda "hedef kitle" olarak görmeye başladığı mimar, mühendis ve plancılara propaganda yapmaya başlamıştır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; “yolsuzluk, hırsızlık ve hukuksuzluk” belgeleri ortasında yükselen “Kaç-Ak Saray ve şaşaa” ile itibar sahibi olduklarını söyleyenlerin; bilimin rehberliğinde, kamu ve toplum yararına özverili çabalarını sürdüren Meslek Odaları’nı “itibarsızlaştırma ve karalama” politikalarını mimar, mühendis ve plancılarla birlikte yurttaşlarımız boşa çıkaracaktır.

İmar ve şehircilik alanında kamu yararı dışında “doğa ve kültür” değerlerinin tahrip edilmesine neden olan uygulamalarda bulunan Çevre ve şehircilik Bakanlığı, bir yandan torba yasalarla mesleki haklarımızı elimizden alırken diğer yandan antidemokratik anlayışla Meslek Odamızı susturmaya, bilim ve tekniğin ışığında kamu yararına yürütülen mücadeleyi engellemeye çalışmaktadır.

Hukuk dışı yöntemlerle bütün yetkileri kendisinde toplamaya çalışan, yerinden yönetimleri etkisizleştiren, katılımcı yönetim anlayışından yoksun bir kamu yönetiminin eleştiriye tahammül etmemesi bir yana tehdit içeren basın açıklamalarında bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez.

Bu vesile ile; Mimarlar Odası olarak “kamu ve toplum yararına” çalışmalarımızı sürdürmekte; mesleki haklarımıza sonuna kadar sahip çıkmakta; ve bu hakların güvencesi olan “kamusal özerk ve tüzel” kişiliğe sahip Meslek Örgütümüzü geliştirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. 

Değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur…

TMMOB Mimarlar Odası

 

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler