Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Mesleki Denetim Hakkında

İlgi yazımız ile; birimlerimiz tarafından, İmar Kanunu ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kimi genelgelerine yapılan atıflarla mesleki denetim zorunluluğunun kaldırıldığından bahisle, hizmetlerini mesleki denetim onayına sunmayan üyeler hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı ifade edildiğinden, bu hususta açıklamalar yapılmış ve konu hakkında ilgili Danıştay 8.Dairesi, 2005/5700 E. ve 2007/4017 K. sayılı kararları iletilmiştir.

6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayalı olarak hazırlanıp, Oda Genel Kurulu kararı ile kabul edilen ve 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği “serbest mimarlık hizmetleri üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaların tarifini” göstermek üzere düzenlenmiş olan bir yönetmeliktir.

Anılan Yönetmelik de diğer yönetmelikler gibi Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak çıkarılan Yönetmeliklerden biri olup, Mimarlar Odası bu yönetmelik hükümlerine göre; “Mimarlık hizmetlerinin; kamu yararını gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak” amaçlarıyla “mesleki denetim uygulamasını” yürütmektedir.

Meslek odaları vize işlemi değil, “mesleki denetim” yapmakta olup, bu uygulama bir vize işlemi değil; tamamen üye-oda ilişkisi ve bunu düzenleyen yasa ve yönetmelikler gereği üyelerin mesleki çalışmalarını inceleme ve denetleme yetkisinin kullanılmasıdır.

Ekte bulunan T.C. Ankara 2.İdare Mahkemesi 2013/1102 Esas No.lu ve 2014/416 No.lu kararında da; İmar Kanunun 8.Maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Bakanlık genelgeleriyle getirilen düzenlemelerin; yapının ruhsata bağlanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak, ruhsat verilmesi sırasında projelerin meslek odalarının vize veya onayına tabi tutulamayacağına ilişkin olduğu, bu düzenlemenin esasen yapının ruhsatlandırılması öncesi vize ve onay şartını ortadan kaldırdığı, ancak bu düzenlemenin meslek odası ile üyesi arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı düzenlemelere ilişkin olduğubelirtilmiştir. Belediyelerin yürütmekte olduğu yapı ruhsatı ve kullanma izni düzenleme süreci ile meslek odası-üye arasındaki hukuki süreç birbirine karıştırılmamalıdır. İdarelerin meslek odası ile üyesi arasındaki iç düzenlemeye müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Meslek Odası ile üyesi arasında yasa ve yönetmeliklerce bağıtlanmış hukuki süreç ile belediyelerin yürütmekte olduğu ve görevleri kapsamında olan yapı ruhsatı düzenleme süreci birbirine karıştırılmamalıdır. İdarelerin meslek odası ile üyesi arasındaki bir iç düzenlemeye müdahale hakkı bulunmamaktadır.

Bu bağlamda Oda yönetim kurullarının Genel Kurullarda alınan kararlarla kabul edilen yönetmelik hükümlerine uygun işlem yapmak zorunda olduğu Oda mevzuatı hükümleri kapsamında açıkça ortadadır ve tüm üyelerin de bu düzenlemelere uymaları zorunludur.

Tüm bu açıklamalar kapsamında, mimarların, Mimarlar Odası düzenlemelerine uymaları yasal bir zorunluluk olup, aksi yönde hareket edenler hakkında mevzuata uygun olarak işlem yapılması gerektiğini bilgilerinize sunar, konuyla ilgili olarak üyelerinizin de bilgilendirilmesini ve mesleki denetim konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini dilerim.

Saygılarımla,

Ö. Fikret OĞUZ

Genel Sekreter

Ek: T.C. Ankara 2.İdare Mahkemesi 2013/1102 Esas ve 2014/416 sayılı Kararı

Mesleki-Denetim---Karar-1

Mesleki-Denetim---Karar-2

Mesleki-Denetim---Karar-3

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler